תנאי שימוש

א.כללי
אתר האינטרנט גילי אונגר הום סטיילינג (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית. האתר הינו בבעלות מר גילי אונגר, מרחוב כלנית 4 גבעתיים 5336812 ( להלן: "מפעיל האתר")
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר או אשר ביצע פעולה באתר (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח"), מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאים אלו וכי קרא אותם בעיון ובקפידה והוא מסכים להם. לפיכך מתחייב המשתמש שלא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מטעמו בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.

ב.אספקת המוצרים, ביטולים והחזרים

ב.1. אספקת המוצרים ומשלוחים
1. כל התשלומים חייבים מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי. אם תשלום לא התקבל או שיטת התשלום אינה תקינה, מוותר בכך הלקוח על הבעלות לכל מוצר שנרכש. אם לא התקבל תשלום, לא יישלח מוצר. השלמת תהליך הרכישה מותנה בביצוע הפעולה הנדרשת לכך על ידי הלקוח, לרבות קליטת ההזמנה כראוי במערכת של האתר ובזמינות המוצר.
2. מובהר בזאת, כי המוצרים הנמכרים באתר מיוצרים ברובם רק לאחר קבלת הזמנת הלקוח. האתר מתחייב לספק את המוצר תוך 24 ימי עסקים לכתובת שסיפק הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. עם זאת, עיכוב במשלוח לא יהווה עילה לביטול העסקה.
3. במידה ויידרש פרק זמן ארוך יותר מ- 24 ימי עסקים לאספקת המוצר, יקבל הלקוח הודעה בהתאם באשר למועד המוערך לאספקתו. ההודעה תישלח לכתובת הדוא"ל או לטלפון של הלקוח (תנאי לכך הוא השארת פרטים מזהים ודרכי תקשורת בעת ההזמנה). האתר יעשה ככל האפשר על מנת לספק את המוצר בהקדם, אולם אינו מתחייב לזמן אספקת המוצר או לאספקתו כלל. הלקוח יחוייב בסכום ההזמנה רק אם המוצר יישלח אליו בפועל.
4. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות דואר ישראל או על ידי חברת שליחויות לפי בחירת האתר, על חשבון הלקוח.
5. האתר יעשה כמיטב יכולתו על מנת לספק את המוצר בזמן. עם זאת, ייתכנו עיכובים שאינם בשליטת האתר. אם חל עיכוב באספקת המוצר או אם נתקלתם בבעיה כלשהי, הנכם מוזמנים ליצור קשר עמנו בכתובת הדוא"ל שלהלן: studio@gilungar.co.il
6. האתר לא יישא באחריות כלפי לקוח או כל צד שלישי שהוא בגין נזקים הנובעים מעיכוב, מחדל או טעות במסירה ו/או בקבלה של הזמנה. כן לא יישא האתר באחריות בגין קלקול במוצר או תקלה בו שנגרמו עקב ביצוע השליחות.
7. בשום מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין למקרה בו הזמנה של משתמש באתר לא נתקבלה במערכת האתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר.
8. האתר אינו מתחייב לספק את המוצר ללקוח אשר מסר לאתר פרטים שגויים. לקוח אשר מסר לאתר פרטים שגויים, אשר בגינם לא סופק המוצר, יחוייב במלוא התשלום עבור רכישת המוצר.
9. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם צויין במפורש אחרת.

ב.2. מדיניות החזרות וביטולים
10. הלקוח רשאי לבטל את עסקת הרכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
11. ניתן לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, באמצעות הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל: studio@gilungar.co.il , תוך ציון מספר ההזמנה, שם הלקוח ומספר תעודת זהות או מס' ח.פ.
12. עם קבלת ההודעה באתר, תישלח לרוכש הודעה בחוזר ובה הכתובת אליה עליו לשלוח את המוצר על חשבונו, במצבו ובאריזתו המקוריים, ללא כל פגם ומבלי שנעשה בו כל שימוש, בצירוף חשבונית מקור.
13. בכל מקרה של ביטול, יחויב הלקוח בעלות המשלוח וכן בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, יחויב הלקוח בתשלום שנגבה מהאתר עבור סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה.
14. החזרת התמורה (בניכוי עלות המשלוח ו/או דמי ביטול ו/או דמי הסליקה כמפורט לעיל) תעשה במועד הקרוב למועד קבלת הודעת הביטול ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד זה. ההחזר ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח בסכום התמורה.
15. אין אפשרות להחלפת מוצרים.

ב.3. הזכות לשנות מדיניות ומחירים
16. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את כלל התכנים באתר, לרבות המוצרים המוצגים והנמכרים באמצעותו ותנאי השימוש, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. תחילת תוקפם של השינויים יהיה מיום ביצועם ו/או פרסומם, אלא אם צוין אחרת. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או מי מטעמו בעניינים אלו.
17. מחירי המוצרים באתר עשויים להשתנות מעת לעת. בדומה לכך, אף ייתכן ויוסרו מהאתר, וזאת בהתאם לצרכים, לשיקולים מסחריים ולנסיבות המשתנות מעת לעת.
18. האתר עושה את מירב המאמצים על מנת להציג באתר מידע מדויק ואמין, אולם הוא אינו אחראי לאי דיוקים או שגיאות דפוס העלולים להתגלות בו.
19. המחיר המופיע בסמוך למוצר המוצג באתר מהווה את הסכום שבגינו יחוייב הלקוח. אולם, לאתר שמורה הזכות לבטל רכישה, אם יתברר לו כי נפלה טעות במחיר המוצר, כפי שצויין באתר, בעת ביצוע ההזמנה.

ג. זכויות יוצרים וקניין רוחני
20. כלל הזכויות על התוכן הקיים באתר, לרבות כל המידע הנגיש ללקוח באמצעות האתר, ובכללו המוצרים ו/או התמונות ו/או היצירות המופיעות באתר וכן זכויות הקניין הרוחני בגינם, שמורות לאתר ו/או לצדדים שלישיים שהתירו לאתר לעשות בהן שימוש בלבד.
21. השימוש המותר באתר הינו אך ורק לצורך הזמנות ו/או רכישת מוצרים. חל איסור מוחלט על כל שימוש אחר בתוכן ו/או במידע הקיים באתר ו/או חלק ממנו, אלא אם ניתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב. בכלל זה אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשעתק ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני בגין מוצר ו/או תמונה ו/או יצירה המפורסמת באתר. כמו כן, אין ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר או מהמידע המצוי באתר.
22. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, השימוש בשם האתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, סימני מסחר, לוגו, ההצגה המילולית בו וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
23. המשתמש באתר מצהיר בזאת, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לאתר ו/או לצדדים שלישיים שהתירו לאתר לעשות בהן שימוש. בהתאם לכך, למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא על המידע והוא מצהיר שהשימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
24. המשתמש באתר מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין הפרת תנאי השימוש.

ד.תחולת הדין וסמכות שיפוט
25. על השימוש באתר בכל אופניו, ובכלל זה רכישת מוצרים באתר, יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע למסמך זה, לשימוש באתר ובכל עניין הקשור לכך.